27.10.2014

Архива војних судова од 1945. до 2004. год.


Војно правосуђе и правосудна управа формирана давне 1839. године угашена је  31. децембра 2004. године. У априлу 2005. године завршени предмети Војних судова и Војних тужилаштава предати су Војном архиву, на основу Закона о преношењу надлежности војних судова, војних тужилаштава, и војног правобранилаштва на органе држава чланица („Службени лист СЦГ“, бр. 55/04) и Уредбе о начину и поступку предаје предмета, ствари и лица од стране војних судова, војних тужилаштава и Војне установе за извршење кривичних санкција органима држава чланица („Службени лист СЦГ“, бр. 62/04, 4/05).

Архивска грађа војних правосудних органа доступна је за коришћење по појединачним захтевима правних и физичких лица, која имају оправдани интерес у одређеном поступку, сходно члану 20. и 21. Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 12/98 и 13/98) и одговарајућих одредби Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 58/10 и 87/18 са почетком примене од 21. 8. 2019. године).

За поступање по захтевима правних и физичких лица који имају карактер захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја одређено је овлашћено лице из састава Правне управе Секретаријата МО, као правног следбеника војних правосудних органа, одлуком министра одбране, сходно члану 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).